WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA


Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest poprawne wypełnienie danych zawartych w poniższym formularzu.

Otrzymanie informacji zwrotnej jest potwierdzeniem dostarczenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Jestem słuchaczem kierunku: (Proszę zaznaczyć właściwe pole):
Administracja
Obsługa Ruchu Turystycznego
Informatyka
Prace biurowe
BHP
Rachunkowość

Jestem słuchaczem semestru: (Proszę zaznaczyć właściwe pole):
I semestr
II semestr
III semestr
IV semestr


Dane osobowe:
Nazwisko
Imię1 Imię2
Imię rodzica (MAMY)
Imię rodzica (TATY)
Data urodzenia Miejsce urodzenia
Pesel
e-mail
telefon


Adres zamieszkania:
Ulica Nr domu Nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość


Dowód osobisty:
Seria Nr dowodu osobistego
Wydany przez

Proszę o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia:


Przed naciśnięciem przycisku „Wyślij” przeczytaj poniższe zasady. Naciśnięcie przycisku oznacza akceptację poniższych zasad.
1. Przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Szkołę dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).
2. Błędy danych
Przyjmuję do wiadomości, że Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.